XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX930 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 14 days 13:14:49
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
ItalyItaly IZ5AGY REF099 G / XLX099 24.06.2018 22:27 B
2 ItalyItaly IK3FXC DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 22:25 B
3 ItalyItaly IK1WHN DMR XRF037 G / XLX370 24.06.2018 22:23 J
4 ItalyItaly IV3NTL 5100 IR3UBK B / XLX068 24.06.2018 22:22 B
5 ItalyItaly IV3MTS DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 22:15 B
6 ItalyItaly IN3HJN LUCA REF099 G / XLX099 24.06.2018 22:12 B
7 ItalyItaly IW3GBC 2820 XRF014 G / XLX068 24.06.2018 22:10 B
8 ItalyItaly IZ0LWN DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 22:08 B
9 CanadaCanada VA2FP XRF068 G / XLX068 24.06.2018 22:06 B
10 ItalyItaly IW9DNI 9033 IR9UBM B / XLX911 24.06.2018 22:00 B
11 ItalyItaly IZ7UJZ DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:57 U
12 ItalyItaly IZ0YCB DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:48 B
13 ItalyItaly IT9HMF DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:46 B
14 ItalyItaly IU8EKN 80D IU8EKN B / XLX370 24.06.2018 21:43 J
15 ItalyItaly IU1KQE DMR XRF037 G / XLX370 24.06.2018 21:42 J
16 ItalyItaly IZ2LPW 5100 REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:41 B
17 ItalyItaly IN3LOY DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:40 B
18 ItalyItaly IT9SIF 5100 REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:32 B
19 ItalyItaly IZ7GLL AMBE IZ7GLL B / XLX773 24.06.2018 21:27 U
20 ItalyItaly IK7XWM DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 21:10 U
21 ItalyItaly IZ2LPI E880 XRF014 G / XLX068 24.06.2018 21:02 B
22 ItalyItaly IR0UJN DNGL XRF014 G / XLX068 24.06.2018 20:58 B
23 ItalyItaly IZ7MZT DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:58 B
24 ItalyItaly IW1RIM 1117 IR1DC C / XLX370 24.06.2018 20:55 J
25 CanadaCanada VE2AUR AMBE REF773 G / XLX773 24.06.2018 20:48 A
26 ItalyItaly IZ5IOS 5100 XRF033 G / XLX033 24.06.2018 20:39 B
27 ItalyItaly IW2ODG DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:36 B
28 ItalyItaly IW7CRP DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:27 U
29 ItalyItaly IZ7GLK DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:25 U
30 ItalyItaly IZ2QLP DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:20 B
31 ItalyItaly IW5DF REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:19 B
32 ItalyItaly I2LKT E880 REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:17 B
33 SwedenSweden SM0RUX OSP REF773 G / XLX773 24.06.2018 20:12 A
34 United StatesUnited States KC6IKI XRF014 G / XLX068 24.06.2018 20:11 B
35 ItalyItaly IW7ECQ DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:07 B
36 ItalyItaly IK7MWW DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 20:06 B
37 ItalyItaly IU7GSJ DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 19:58 U
38 ItalyItaly IW7DIG DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 19:54 U
39 San MarinoSan Marino T77GR 2820 REF099 G / XLX099 24.06.2018 19:40 B
40 ItalyItaly I7STE DMR REF099 G / XLX099 24.06.2018 19:31 U
Italia
B
Test
C
Puglia
U
IR7UBP-B
IZ7QOG-B
IW7DIG-B
IZ7KYS-C
IK7YTQ-B
iz7kys@gmail.com