XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX930 v2.2.2 - Dashboard v2.3.9  /  Service uptime: 5 days 03:46:46
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ItalyItaly IZ7QOG-B 70cm 19.07.2018 03:20 0 days 17:45:31 s DExtra B *.*.7.153
2 ItalyItaly IZ7KYS-C 2m 19.07.2018 03:31 0 days 17:34:25 s DExtra B *.*.252.68
3 ItalyItaly IW7DIG-B 70cm 19.07.2018 04:08 0 days 16:57:32 s DExtra B *.*.237.95
4 ItalyItaly IR7UBL-B 70cm 19.07.2018 21:12 0 days 00:06:20 s DExtra B *.*.250.55
5 ItalyItaly IK7YTQ-B 70cm 19.07.2018 21:31 0 days 00:25:18 s DExtra U *.*.254.159
6 ItalyItaly IR7UBY-B 70cm 19.07.2018 21:52 0 days 00:45:44 s DExtra B *.*.165.49
iz7kys@gmail.com